ลงชื่อเข้าใช้
 username :

 password :
   

Other Link(s).
ประชาสัมพันธ์
 การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
     เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
เนื่องด้วย การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนประเมินตัวผู้เรียนรายคน ในแต่ละชั้นเรียน ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของปีการศึกษา2556 ครั้งที่ 2 ให้เรียบร้อยภายใน 30 มีนาคม 2557 จึงให้ท่านดำเนินการดังนี้
1.วางแผนมอบหมายการประเมินผลจุดเน้นของ นร.ทุกคน และการรายงานผลการประเมินจุดเน้นฯ
2.ตรวจสอบรายชื่อ นร.ทุกคนในแต่ละชั้นเรียน(ห้องเรียน)ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
3.ดำเนินการประเมินผู้เรียนตามจุดเน้นฯโดยใช้เครื่องมือที่: ครู/ร.ร.สร้างขึ้นเอง หรือของ สพป.สพ.2ที่ส่งมอบให้ หรือของ สพฐ.ที่เสนอใน www.stabdb.com/school
4.ดำเนินการรายงานผลการประเมินผู้เรียนทุกคน ทุกจุดเน้นทุกชั้นเรียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผ่านเว็ปไซต์นี้
5.นำผลประเมินจุดเน้น ที่เป็นผลรวมแต่ละจุดเน้นของทุกชั้นปี(ข้อ4) รายงานตรงให้ สพฐ. ผ่านเว็ปไซต์ www.stabdb.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557
มีข้อสงสัยติดตามสอบถามที่ ศน.สมศักดิ์ โกลากุล : 0860360193 หรือ ศน.ปราณีย์ เอกมอญ 0813842503
ประกาศเมื่อ : 13 ก.พ.2557  
 ข้อมูลรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้นปี ของปี กศ.2556 ซ้ำซ้อนกับปี กศ.2555
      เรียน คุณครูที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
เนื่องจาก รายชื่อนักเรียนในแต่ละชั้นปี ของปีการศึกษา 2556 จะมีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง และซ้ำซ้อนกับรายชื่อนักเรียนในปีที่ผ่านมา(ปี กศ.2555) ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1.เปิดเลือกจัดทำข้อมูลของปีการศึกษา 2556 แต่ละชั้นปี ตั้งแต่ ป.2 ขึ้นไปถึงชั้นสูงสุด
2.เลือกลบข้อมูลรายชื่อของนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนของปีการศึกษา 2556 (ปีปัจจุบัน)ออกทุกคน แล้วจึงจัดบันทึกข้อมูลจุดเน้นฯ ของ ภาคเรียนที่ 1 ปี กศ.2556
3.ลบข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีอยู่ แล้วจึงจัดทำข้อมูลนักเรียน ป.1 ปีปัจจุบันใหม่ ต่อไป
4.นักเรียนที่ย้ายมาหรือเข้าใหม่ ในแต่ละชั้นปี ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม จนครบถ้วนทุกคน ทุกชั้นปี
ขออภัยในความผิดพลาดของการย้ายโอนข้อมูล จากปี กศ. 2555 มาเป็น ปี 2556 ของผู้ดูแลข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.สมศักดิ์ โกลากุล โทร. 0860360193
ประกาศเมื่อ : 11 ต.ค.2556  
 การจัดทำและรายงานข้อมูลตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2556
     เรียน คุณครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สพป.สพ.2 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ซึ่งมีการปรับเพิ่มการรายงานข้อมูลจุดเน้นตามนโยบายรัฐบาล โดยโรงเรียนจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนเองหรือใช้เครื่องมือประเมินตามที่ สพป./สพฐ.เสนอไว้ในเอกสารคู่มือการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน และโรงเรียนต้องดำเนินการบันทึกผลของข้อมูลตามรายการจุดเน้นฯ ผ่านทาง WWW.edsp2.org ให้แล้วเสร็จภายใน 25 ตุลาคม 2556
ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย.2556  
 จัดทำและรายงานคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2555
     เรียน คุณครูที่รับผิดชอบงานรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สพป.สพ.2 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกผลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นปฏิรูปการศึกษารอบสอง ที่ สพฐ.กำหนดไว้ในระยะที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2/2555) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
สพป.สพ.2 ได้แจ้งให้ผู้บริหารของท่านรับทราบแล้วในการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม(12 มีนาคม 2556) ท่านสามารถขอรายละเอียดการรายงานจุดเน้นฯ ได้ที่วาระการประชุมของผู้บริหาร
ประกาศเมื่อ : 08 มี.ค.2556  
 ส่งเอกสารแนวเครื่องมือประเมินผู้เรียนตามจุดเน้น
     เรียน คณครู
สพป.สพ.2 ได้จัดส่งเอกสาร เครื่องมือและแนวการประเมินผู้เรียน ตามรายจุดเน้นและรายชั้นปี เพื่อให้คุณครู ใช้ประกอบการวัดประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ท่านสามารถปรับปรุงเครื่องมือให้เป็นของตนเองหรือของโรงเรียนได้ตามความต้องการ
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย.2555  
 แนวดำเนินการโรงเรียนรายงานจุดเน้นให้กับ สพฐ.
     แนวดำเนินการโรงเรียนรายงานจุดเน้นให้กับ สพฐ.
เรียน คุณครูผูรับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้น
เนื่องจาก สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 โดยตรงผ่านทาง www.stabdb.com/school ให้เรียบร้อยภายใน 30 พ.ย.2555
สพป.สพ.2 จึงได้จัดทำแนวดำเนินการรายงานข้อมูล เพื่อใช้ศึกษาประกอบการรายงานข้อมูลจุดเน้น ต่อไป
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย.2555  
 แจ้งโรงเรียนบันทึกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
      เรียน คุณครูรับผิดชอบรายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เนื่องด้วยขณะนี้โรงเรียนได้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนทุกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้เรียนต้องได้รับการประมินระหว่างเรียน มีผลการประเมินและทดสอบ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนแต่ละชั้นปีของนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 1/2555 และเป็นระยะเวลาที่โรงเรียนต้องรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555เพื่อเป็นข้อมูล สพป.สพ.2 ต้องจัดเก็บเพื่อดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูลจุดเน้นฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนทุกคนทุกชั้นปี โรงเรียนของท่าน ผ่านที่ Webside นี้ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555
ประกาศเมื่อ : 31 ส.ค.2555  
 เปิดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลจุดเน้นฯให้เรียบร้อย ถึงวันที่ 10 พ.ค.55
     แจ้ง จนท.จัดทำข้อมูลรายงานจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2554
โรงเรียนที่ยังจัดทำข้อมูลพัฒนาจุดเน้นฯไม่เรียบร้อย ขณะนี้ผู้ดูแลระบบเปิดให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลของโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 10 พ.ค.2555 หากมีปัญหา กรุณาติดต่อที่ ศน.สมศักดิ์ โกลากุลหรือ ศน.ปราณีย์ เอกมอญ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประกาศเมื่อ : 04 พ.ค.2555  
 การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
     เรียน คุณครูรับผิดชอบรายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เนื่องด้วยขณะนี้โรงเรียนได้ผ่านการวัดผล ประเมินผล ทดสอบผู้เรียนทุกคนทุกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนแต่ละชั้นปีของนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 2/2554
และเป็นระยะเวลาที่โรงเรียนต้องรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554เพื่อเป็นข้อมูล สพป.สพ.2 ต้องจัดเก็บเพื่อดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูลจุดเน้นฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนทุกคนทุกชั้นปี โรงเรียนของท่าน ผ่านที่ Webside นี้ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
ประกาศเมื่อ : 17 เม.ย.2555  
 การบันทึกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     เรียน คุณครูผู้บันทึกข้อมูลจุดเน้น
ด้วยความขอบคุณทุกท่าน ที่ต้องทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีก ข้าพเจ้าผู้รับผิดชอบข้อมูลจุดเน้น ได้ประสานกับผู้ดูแลระบบ เพื่อความชัดเจนเรื่องของการกู้ข้อมูลเดิม (ก่อน 28ก.ย.54) ซึ่งได้รับทราบว่าฐานข้อมูลของทุกโรงเรียนยังคงอยู่ครบถ้วน เพียงแต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบของการรักษาความปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ระดับโรงเรียนดำเนินการได้ตั้งแต่ 10 ต.ค.54 เป็นต้นไป
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะดำเนินการรายงานข้อมูลให้ สพฐ. ในเดือน ต.ค.54 ต่อไป
ประกาศเมื่อ : 06 ต.ค.2554  
 การบันทึกผลผู้เรียนรายบุคคลในช่อง "บันทึกผลตัวชี้วัด"
     เรียน คุณครูทำหน้าที่บันทึกผลข้อมูลจุดเน้น
การกรอกข้อมูล "บันทึกผลตัวชี้วัด"กรณีที่นักเรียนไม่สามารถประเมินผลตามจุดเน้นได้ ให้บันทึกในช่อง "ไม่มีการประเมิน" และให้บันทึกเพิ่มเติมในช่องล่างสุด "สาเหตุการไม่ประเมิน" ให้ระบุถึงสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องของนักเรียนคนนั้น เป็นเพราะสาเหตุใด เช่น พิการทางสายตา, ปัญญาอ่อน,ไม่มีตัวตน,ไม่มาเรียนติดต่อกัน 2เดือน ฯลฯ
ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย.2554  
 แจ้งเตือนเพื่อปฏิบัติ
     ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน เปลี่ยนรหัสผ่านในตัวเลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีบาง สพป. มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าไปทำการลบข้อมูลของโรงเรียน
ขอบคุณ
ประกาศเมื่อ : 09 ก.ย.2554  
 แจ้งการส่งข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     การรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบพัฒนาจุดเน้นฯทุกโรงเรียน ในสังกัด
พบว่าการรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนในบางโรงเรียน ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งจะมีผลต่อโรงเรียนโดยตรง จึงให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของผู้เรียนรายชั้นเรียนอีกครั้งพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงตามสภาพจริง มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ประกาศเมื่อ : 08 ก.ย.2554  
 แจ้งการส่งข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบจะปิดรับข้อมูล 31ส.ค.54
     การรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบพัฒนาจุดเน้นฯทุกโรงเรียน ในสังกัด
การรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนตามจุดเน้นที่กำหนดในแต่ละชั้นปี ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งให้กับ สพฐ. ผ่านทาง Internet ระบบ Online ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เนื่องจากระบบรับรายงานข้อมูลฯจะปิดระบบรับข้อมูล เวลา 09.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2554
ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค.2554  
 ส่งไฟร์คู่มือแนวพัฒนาจุดเน้น ของ สพป.สพ.2
     เรียน คุณครู ที่ต้องการไฟร์เอกสารคู่มือพัฒนาจุดเน้นของ สพป.สพ.2
ท่านสามารถนำไฟร์ที่แนบมาเพื่อไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนจุดเน้นในโรงเรียนของท่านต่อไป (เป็นเนื้อหาของเอกสารที่แจกวันประชุมเมื่อ 7 ก.ค.54)
ประกาศเมื่อ : 23 ส.ค.2554  
 คู่มือการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
     เนื่องจากโปรแกรมได้มีการพัฒนาในการบันทึกข้อมูลตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค.2554  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
Create by Mr.Jakraval  Jan-kate. 2011®  http://msglive.org
 Ref. http://4gbhost.com