ลงชื่อเข้าใช้
 username :

 password :
   

Other Link(s).
ประชาสัมพันธ์
 การบันทึกและรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 แจ้งครั้งที่ 2
     เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
ดังที่ได้แจ้ง (ที่ ศธ ๐๔๑๖๑/ว๗๗๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ ให้ทุกโรงเรียนประเมินผู้เรียนแต่ละชั้นเรียน รายคน ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของ ปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 2 แล้วกรอกข้อมูลใน เวบไซด์ http://www.edsp2.org และ http://school.stabdb.com/ ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2558 นั้น
ขอเน้นย้ำให้โรงเรียนกรอกข้อมูลทั้ง 2 เวบไซด์ และในเวบไซด์ http://school.stabdb.com/ กรอกทั้ง มิติที่ 1 มิติที่ 2 และมิติที่ 3 ซึ่งบัดนี้ มีหลายโรงเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และยังมีอีกหลายโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล เร่งดำเนินการให้ทันเวลา (ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2558)


มีข้อสงสัยติดตามสอบถามที่ ศน.สมศักดิ์ โกลากุล : 0860360193 หรือ ศน.ปราณีย์ เอกมอญ 086-334-2149
ประกาศเมื่อ : 24 มี.ค.2558  
 การบันทึกและรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
      เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
เนื่องด้วย การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนประเมินตัวผู้เรียนรายคน ในแต่ละชั้นเรียน ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 2 ให้เรียบร้อยภายใน 30 มีนาคม 2558 จึงให้ท่านดำเนินการดังนี้
1.วางแผนมอบหมายการประเมินผลจุดเน้นของ นร.ทุกคน และการรายงานผลการประเมินจุดเน้นฯ
2.ตรวจสอบรายชื่อ นร.ทุกคนในแต่ละชั้นเรียน(ห้องเรียน)ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
3.ดำเนินการประเมินผู้เรียนตามจุดเน้นฯโดยใช้เครื่องมือที่: ครู/ร.ร.สร้างขึ้นเอง หรือของ สพป.สพ.2ที่ส่งมอบให้ หรือของ สพฐ.ที่เสนอใน www.stabdb.com/school
4.ดำเนินการรายงานผลการประเมินผู้เรียนทุกคน ทุกจุดเน้นทุกชั้นเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผ่านเว็ปไซต์นี้
5.นำผลการสอบอ่านของ นร.ป.1-3 ที่ ร.ร.ดำเนินการไปแล้วมาบันทึกในจุดเน้น "การอ่าน"
6.นำผลประเมินจุดเน้น ที่เป็นผลรวมแต่ละจุดเน้นของทุกชั้นปี(ข้อ4) รายงานตรงให้ สพฐ. ผ่านเว็ปไซต์ www.stabdb.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 (รายละเอียดตามไฟร์แนบ)
มีข้อสงสัยติดตามสอบถามที่ ศน.สมศักดิ์ โกลากุล : 0860360193 หรือ ศน.ปราณีย์ เอกมอญ 0813842503
ประกาศเมื่อ : 06 มี.ค.2558  
 การบันทึกข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
     เรียน ผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
ขออภัยความซำ้ซ้อนข้อมูลรายชื่อผู้เรียนชั้น ป.2-ม.3 ปีการศึกษา2557 ในโรงเรียนของท่าน
จึงขอแจ้งแนวดำเนินการดังนี้
1. ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อ นร.ในแต่ละชั้นปี ในเมนู "ข้อมูลรายคนรายโรง" ถ้าไม่ตรงกับข้อมูลจริงให้คลิกที่ กากบาทสีแดงท้ายชื่อ นร. เพื่อลบชื่อ นร.ผู้นั้นออกไป
2. ข้อมูลจุดเน้นการอ่านคล่อง ของ นร.ชั้น ป.4 และ ป.5 ให้นำผลการสอบอ่าน (18 ก.ย.57)มาบันทึก
3. เมื่อบันทึกข้อมูลจุดเน้น ครบทุกตัว ให้นำข้อมูลสรุป(บรรทัดท้ายสุด)ของทุกจุดเน้น ไปบันทึกใน www.stabdb.com/school (เว็ปไซต์ของ สพฐ.)ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 27 ต.ค.2557 เนื่องจากเว็ปไซต์ของ สพฐ.จะปิดระบบในวันที่ 30 ต.ค.2557
ประกาศเมื่อ : 10 ต.ค.2557  
 การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
      เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบทำข้อมูลจุดเน้น
การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบาย สพฐ. ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 ให้ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการประเมินและบันทึกผลการประเมินจุดเน้น นร.ทุกคน ทุกชั้นปี แล้วนำบันทึกใน www.edsp2.org ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557
2. สำหรับข้อมูล อ่านคล่อง ของชั้น ป.4 และ ป.5 ให้นำผลการสอบ "การอ่าน"ของ เขตพื้นที่(สอบเมื่อ 18 ก.ย.57)บันทึกเป็นข้อมูลจุดเน้น "อ่านคล่อง"ตามผลการสอบที่ ร.ร.รายงาน
3. นำข้อมูลสรุป(บรรทัดล่างสุด)แต่ละจุดเน้นของแต่ละชั้นปี ของwww.edsp2.org มาบันทึกลงในเว็ป www.stabdb.com/school มิติที่ 1 และมิติที่ 2(เว็ปของ สพฐ.)ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 27 ตุลาคม 2557 เนื่องจากเว็ป ของ สพฐ.จะปิดระบบในวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ประกาศเมื่อ : 08 ต.ค.2557  
 การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
     เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
เนื่องด้วย การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนประเมินตัวผู้เรียนรายคน ในแต่ละชั้นเรียน ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของปีการศึกษา2556 ครั้งที่ 2 ให้เรียบร้อยภายใน 30 มีนาคม 2557 จึงให้ท่านดำเนินการดังนี้
1.วางแผนมอบหมายการประเมินผลจุดเน้นของ นร.ทุกคน และการรายงานผลการประเมินจุดเน้นฯ
2.ตรวจสอบรายชื่อ นร.ทุกคนในแต่ละชั้นเรียน(ห้องเรียน)ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
3.ดำเนินการประเมินผู้เรียนตามจุดเน้นฯโดยใช้เครื่องมือที่: ครู/ร.ร.สร้างขึ้นเอง หรือของ สพป.สพ.2ที่ส่งมอบให้ หรือของ สพฐ.ที่เสนอใน www.stabdb.com/school
4.ดำเนินการรายงานผลการประเมินผู้เรียนทุกคน ทุกจุดเน้นทุกชั้นเรียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผ่านเว็ปไซต์นี้
5.นำผลประเมินจุดเน้น ที่เป็นผลรวมแต่ละจุดเน้นของทุกชั้นปี(ข้อ4) รายงานตรงให้ สพฐ. ผ่านเว็ปไซต์ www.stabdb.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557
มีข้อสงสัยติดตามสอบถามที่ ศน.สมศักดิ์ โกลากุล : 0860360193 หรือ ศน.ปราณีย์ เอกมอญ 0813842503
ประกาศเมื่อ : 13 ก.พ.2557  
 ข้อมูลรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้นปี ของปี กศ.2556 ซ้ำซ้อนกับปี กศ.2555
      เรียน คุณครูที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
เนื่องจาก รายชื่อนักเรียนในแต่ละชั้นปี ของปีการศึกษา 2556 จะมีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง และซ้ำซ้อนกับรายชื่อนักเรียนในปีที่ผ่านมา(ปี กศ.2555) ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1.เปิดเลือกจัดทำข้อมูลของปีการศึกษา 2556 แต่ละชั้นปี ตั้งแต่ ป.2 ขึ้นไปถึงชั้นสูงสุด
2.เลือกลบข้อมูลรายชื่อของนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนของปีการศึกษา 2556 (ปีปัจจุบัน)ออกทุกคน แล้วจึงจัดบันทึกข้อมูลจุดเน้นฯ ของ ภาคเรียนที่ 1 ปี กศ.2556
3.ลบข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีอยู่ แล้วจึงจัดทำข้อมูลนักเรียน ป.1 ปีปัจจุบันใหม่ ต่อไป
4.นักเรียนที่ย้ายมาหรือเข้าใหม่ ในแต่ละชั้นปี ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม จนครบถ้วนทุกคน ทุกชั้นปี
ขออภัยในความผิดพลาดของการย้ายโอนข้อมูล จากปี กศ. 2555 มาเป็น ปี 2556 ของผู้ดูแลข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศน.สมศักดิ์ โกลากุล โทร. 0860360193
ประกาศเมื่อ : 11 ต.ค.2556  
 การจัดทำและรายงานข้อมูลตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2556
     เรียน คุณครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สพป.สพ.2 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ซึ่งมีการปรับเพิ่มการรายงานข้อมูลจุดเน้นตามนโยบายรัฐบาล โดยโรงเรียนจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนเองหรือใช้เครื่องมือประเมินตามที่ สพป./สพฐ.เสนอไว้ในเอกสารคู่มือการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน และโรงเรียนต้องดำเนินการบันทึกผลของข้อมูลตามรายการจุดเน้นฯ ผ่านทาง WWW.edsp2.org ให้แล้วเสร็จภายใน 25 ตุลาคม 2556
ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย.2556  
 จัดทำและรายงานคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2555
     เรียน คุณครูที่รับผิดชอบงานรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
สพป.สพ.2 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกผลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นปฏิรูปการศึกษารอบสอง ที่ สพฐ.กำหนดไว้ในระยะที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2/2555) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
สพป.สพ.2 ได้แจ้งให้ผู้บริหารของท่านรับทราบแล้วในการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม(12 มีนาคม 2556) ท่านสามารถขอรายละเอียดการรายงานจุดเน้นฯ ได้ที่วาระการประชุมของผู้บริหาร
ประกาศเมื่อ : 08 มี.ค.2556  
 ส่งเอกสารแนวเครื่องมือประเมินผู้เรียนตามจุดเน้น
     เรียน คณครู
สพป.สพ.2 ได้จัดส่งเอกสาร เครื่องมือและแนวการประเมินผู้เรียน ตามรายจุดเน้นและรายชั้นปี เพื่อให้คุณครู ใช้ประกอบการวัดประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ท่านสามารถปรับปรุงเครื่องมือให้เป็นของตนเองหรือของโรงเรียนได้ตามความต้องการ
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย.2555  
 แนวดำเนินการโรงเรียนรายงานจุดเน้นให้กับ สพฐ.
     แนวดำเนินการโรงเรียนรายงานจุดเน้นให้กับ สพฐ.
เรียน คุณครูผูรับผิดชอบรายงานข้อมูลจุดเน้น
เนื่องจาก สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 โดยตรงผ่านทาง www.stabdb.com/school ให้เรียบร้อยภายใน 30 พ.ย.2555
สพป.สพ.2 จึงได้จัดทำแนวดำเนินการรายงานข้อมูล เพื่อใช้ศึกษาประกอบการรายงานข้อมูลจุดเน้น ต่อไป
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย.2555  
 แจ้งโรงเรียนบันทึกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
      เรียน คุณครูรับผิดชอบรายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เนื่องด้วยขณะนี้โรงเรียนได้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนทุกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้เรียนต้องได้รับการประมินระหว่างเรียน มีผลการประเมินและทดสอบ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนแต่ละชั้นปีของนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 1/2555 และเป็นระยะเวลาที่โรงเรียนต้องรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555เพื่อเป็นข้อมูล สพป.สพ.2 ต้องจัดเก็บเพื่อดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูลจุดเน้นฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนทุกคนทุกชั้นปี โรงเรียนของท่าน ผ่านที่ Webside นี้ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555
ประกาศเมื่อ : 31 ส.ค.2555  
 เปิดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลจุดเน้นฯให้เรียบร้อย ถึงวันที่ 10 พ.ค.55
     แจ้ง จนท.จัดทำข้อมูลรายงานจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2554
โรงเรียนที่ยังจัดทำข้อมูลพัฒนาจุดเน้นฯไม่เรียบร้อย ขณะนี้ผู้ดูแลระบบเปิดให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลของโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 10 พ.ค.2555 หากมีปัญหา กรุณาติดต่อที่ ศน.สมศักดิ์ โกลากุลหรือ ศน.ปราณีย์ เอกมอญ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประกาศเมื่อ : 04 พ.ค.2555  
 การจัดทำข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
     เรียน คุณครูรับผิดชอบรายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เนื่องด้วยขณะนี้โรงเรียนได้ผ่านการวัดผล ประเมินผล ทดสอบผู้เรียนทุกคนทุกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนแต่ละชั้นปีของนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 2/2554
และเป็นระยะเวลาที่โรงเรียนต้องรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554เพื่อเป็นข้อมูล สพป.สพ.2 ต้องจัดเก็บเพื่อดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูลจุดเน้นฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนทุกคนทุกชั้นปี โรงเรียนของท่าน ผ่านที่ Webside นี้ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
ประกาศเมื่อ : 17 เม.ย.2555  
 การบันทึกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     เรียน คุณครูผู้บันทึกข้อมูลจุดเน้น
ด้วยความขอบคุณทุกท่าน ที่ต้องทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีก ข้าพเจ้าผู้รับผิดชอบข้อมูลจุดเน้น ได้ประสานกับผู้ดูแลระบบ เพื่อความชัดเจนเรื่องของการกู้ข้อมูลเดิม (ก่อน 28ก.ย.54) ซึ่งได้รับทราบว่าฐานข้อมูลของทุกโรงเรียนยังคงอยู่ครบถ้วน เพียงแต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบของการรักษาความปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ระดับโรงเรียนดำเนินการได้ตั้งแต่ 10 ต.ค.54 เป็นต้นไป
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะดำเนินการรายงานข้อมูลให้ สพฐ. ในเดือน ต.ค.54 ต่อไป
ประกาศเมื่อ : 06 ต.ค.2554  
 การบันทึกผลผู้เรียนรายบุคคลในช่อง "บันทึกผลตัวชี้วัด"
     เรียน คุณครูทำหน้าที่บันทึกผลข้อมูลจุดเน้น
การกรอกข้อมูล "บันทึกผลตัวชี้วัด"กรณีที่นักเรียนไม่สามารถประเมินผลตามจุดเน้นได้ ให้บันทึกในช่อง "ไม่มีการประเมิน" และให้บันทึกเพิ่มเติมในช่องล่างสุด "สาเหตุการไม่ประเมิน" ให้ระบุถึงสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องของนักเรียนคนนั้น เป็นเพราะสาเหตุใด เช่น พิการทางสายตา, ปัญญาอ่อน,ไม่มีตัวตน,ไม่มาเรียนติดต่อกัน 2เดือน ฯลฯ
ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย.2554  
 แจ้งเตือนเพื่อปฏิบัติ
     ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน เปลี่ยนรหัสผ่านในตัวเลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีบาง สพป. มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าไปทำการลบข้อมูลของโรงเรียน
ขอบคุณ
ประกาศเมื่อ : 09 ก.ย.2554  
 แจ้งการส่งข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     การรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบพัฒนาจุดเน้นฯทุกโรงเรียน ในสังกัด
พบว่าการรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนในบางโรงเรียน ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งจะมีผลต่อโรงเรียนโดยตรง จึงให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของผู้เรียนรายชั้นเรียนอีกครั้งพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงตามสภาพจริง มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ประกาศเมื่อ : 08 ก.ย.2554  
 แจ้งการส่งข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบจะปิดรับข้อมูล 31ส.ค.54
     การรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบพัฒนาจุดเน้นฯทุกโรงเรียน ในสังกัด
การรายงานข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนตามจุดเน้นที่กำหนดในแต่ละชั้นปี ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งให้กับ สพฐ. ผ่านทาง Internet ระบบ Online ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เนื่องจากระบบรับรายงานข้อมูลฯจะปิดระบบรับข้อมูล เวลา 09.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2554
ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค.2554  
 ส่งไฟร์คู่มือแนวพัฒนาจุดเน้น ของ สพป.สพ.2
     เรียน คุณครู ที่ต้องการไฟร์เอกสารคู่มือพัฒนาจุดเน้นของ สพป.สพ.2
ท่านสามารถนำไฟร์ที่แนบมาเพื่อไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนจุดเน้นในโรงเรียนของท่านต่อไป (เป็นเนื้อหาของเอกสารที่แจกวันประชุมเมื่อ 7 ก.ค.54)
ประกาศเมื่อ : 23 ส.ค.2554  
 คู่มือการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
     เนื่องจากโปรแกรมได้มีการพัฒนาในการบันทึกข้อมูลตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค.2554  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
Create by Mr.Jakraval  Jan-kate. 2011®  http://msglive.org
 Ref. http://4gbhost.com